Kuba Kwaśny
Interwencje Wróć do listy interwencji

Odpowiedzi na szereg wniosków seryjnych - styczeń 2012

 

Tarnów, dnia 12 stycznia 2012 r.

SZ-ZO.0003.82.2011/2012

 

Pan Jakub Kwaśny - Radny Rady Miejskiej

w Tarnowie

W odpowiedzi na Pana wnioski zgłoszone na sesji Rady Miejskiej  w Tarnowie w dniu 15 grudnia 2011 r. uprzejmie informuję, co następuje:


Ad. 1. Na rozbudowę ul. Bandrowskiego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Dworcowej wraz z rozbudową ul. Dworcowej, została opracowana dokumentacja projektowa. Ponieważ zakres planowanej rozbudowy ul. Dworcowej w sposób nienormatywny zbliża się do torowiska kolejowego, w chwili obecnej trwają uzgodnienia z PKP o przyjęcie zastosowanych nienormatywnych rozwiązań. Po uzyskaniu pozytywnej opinii z PKP, a następnie po zaakceptowaniu opinii PKP przez Wojewodę Małopolskiego zostanie złożony wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej z zastosowaniem zapisów „spec ustawy”. Dopiero po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę zadanie zostanie wprowadzone do realizacji.


Ad 2. Biorąc pod uwagę wnioski mieszkańców dotyczące trudności w parkowaniu w tej części miasta jak również fakt posiadania zatwierdzonej decyzją pozwolenia na budowę dokumentacji projektowej dla budowy parkingu przy ul. Pracy, zadanie to zostanie wprowadzone do planu na 2012r. po powstaniu oszczędności finansowych na zaplanowanych zadaniach inwestycyjnych.


Ad. 3. Okresowe trudności z zakupem kart parkingowych wynikają z wielu czynników, przy czym należy podkreślić, że to sami przedsiębiorcy decydują o tym, co i w jakich ilościach chcą mieć w swojej ofercie i żadna instytucja nie może im niczego w tym względzie nakazać. Chwilowe zmniejszenie dostępności kart w punktach sprzedaży miało miejsce na przełomie lat 2010/2011 i spowodowane było zmianą wysokości podatku VAT. Pociągnęło to a sobą konieczność wymiany wszystkich zawartych wcześniej umów oraz wycofanie się dwóch największych dystrybutorów kart parkingowych. Karty, które poprzednio obciążone były 22% podatkiem VAT, od początku 2011 roku zostały z niego zwolnione. Sprzedaż kart parkingowych w części punktów sprzedaży należących np. do Przedsiębiorstwa RUCH, bezpośrednio wynika z wewnętrznych uregulowań i umów jakie przedsiębiorcy, którzy je prowadzą zawarli z macierzystą siecią i zależna jest od dostępności kart w hurtowni tej sieci. Przez część 2011 roku hurtownia sieci RUCH mimo podpisanej umowy i wielokrotnych monitów nie kupowała żadnych kart parkingowych. Obecnie hurtownia ta kupuje karty parkingowe, lecz w ocenie Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich,  w ilościach nie wystarczających do pełnego zaopatrzenia punktów sprzedaży.

Ad. 4. W sprawie wymiany w samochodach służbowych ramek do tablic rejestracyjnych informuję, że ramki zostały bezzwłocznie wymienione na ramkiposiadające logo miasta Tarnowa.


Ad. 5. Odpowiedzi na pytania, na które nie zdążono udzielić informacji podczas czatu z Prezydentem z powodu ograniczeń czasowych, zostały umieszczone na oficjalnym portalu miasta Tarnowa niezwłocznie po w/w czacie w zakładce „Czat z Prezydentem”. Część pytań została pominięta ze względu na to, iż tematy w nich poruszane pokrywały się z treścią tych, na które odpowiedzi udzielono w trakcie czatu.


Ad. 6. W 2011r. została opracowana dokumentacja budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Starodąbrowska – Słoneczna. W bieżącym roku zostaną załatwione wszystkie procedury formalno prawnej tj. opinie, uzgodnienia, decyzje, w tym decyzja zezwalające na realizację inwestycji drogowej w ramach przepisów spec ustawy. Zadanie zostanie wprowadzone do propozycji zadań inwestycyjnych na rok 2013. Po zabezpieczeniu środków w budżecie miasta zostanie ono zrealizowane, a co za tym idzie ulegnie likwidacji charakter ronda tymczasowego.


Ad. 7. Budowa łącznika Al. Tarnowskich z ul. Gumniską uzależniona jest od harmonogramu robót przedstawionego przez PKP w związku z rozbudową torowiska kolejowego przy Al. Tarnowskich. Roboty budowlane wymagają konieczności opracowania dokumentacji projektowej, która na dzień dzisiejszy nie jest możliwa do wykonania z uwagi na trwające prace projektowe rozbudowy torowiska na tym odcinku i braku rzędnych wysokościowych posadowienia urządzeń PKP oraz przebudowanego pod torami odcinka w formie tunelu drogowego Al. Tarnowskich. Natomiast warunkiem rozpoczęcia samych robót budowlanych jest przeniesienie przez PKP ruchu kolejowego ze starego torowiska na nowo wybudowane i przekazanie nam tych terenów pod budowę drogi. Całość robót budowlanych związanych z modernizacją linii kolejowych E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów etap III, w tym roboty w rejonie Al. Tarnowskich, PKP planuje wykonać do III kwartału 2014r. Dopiero po dostarczeniu ostatecznej wersji dokumentacji będzie można ogłosić postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, a po jej zatwierdzeniu pozwoleniem na budowę rozpocząć roboty budowlane. Dlatego też określenie w chwili obecnej terminu realizacji planowanego połączenia Al. Tarnowskich z ul. Tuchowską jest przedwczesne i trudne do ustalenia.


Ad. 8. W sprawie zapytania dot. powodów ograniczenia oferty przetargowej na wykonywanie usług komunikacji miejskiej wyjaśniam, iż Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie przeprowadził postępowanie przetargowe na obsługę linii komunikacji miejskiej nr 0a, 0b, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 10, 13, 19, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 41 i 42. Wielkość zamówienia obejmowała wykonanie łącznie na wszystkich liniach 4 745 470 km. Postępowanie przetargowe było przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, który to tryb zgodnie z zapisem art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) jest podstawowym trybem udzielania zamówień. Wymogi ustawowe dotyczące przetargu nieograniczonego gwarantują przeprowadzenie postępowania w sposób zapewniający uczciwą konkurencję. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu zawierała wymagania i warunki dotyczące wykonawców zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Tym samym ZKM występując w w/w postępowaniu jako zamawiający w żadnym stopniu nie ograniczał potencjalnym wykonawcom składania ofert przetargowych, gdyż w przeciwnym przypadku byłoby to działanie niezgodne z obowiązującym prawem.

Postępowanie na obsługę linii komunikacyjnych nr 0a, 0b, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 19, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 41 i 42 było podzielone na trzy części. Na dwie części tylko jeden wykonawca złożył ofertę, było nim MPK Sp. z o.o. w Tarnowie. Na trzecią część zamówienia zostały złożone oferty przezdwóch wykonawców, korzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi SIWZ złożyło MPK.


Ad. 9. Od momentu sformułowania w 2010 roku przez niektórych pracowników Izby Wytrzeźwień w Tarnowie uwag i zarzutów dotyczących funkcjonowania tej placówki, Izba poddana została szczególnemu nadzorowi ze strony organu prowadzącego. Wzmożony nadzór jest realizowany przy udziale pani Danuty Nosek - doświadczonego organizatora ochrony zdrowia o długoletniej praktyce zarządczej. Pojawiające się problemy związane z bieżącym funkcjonowaniemIzby są rozwiązywane w formie dialogu z załogą z wykorzystaniem formuły częstych spotkań w placówce - większość spraw została całkowicie uregulowana. Przywołane przez Pana Radnego Zarządzenie Nr 443/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie ustania stosunku pracy Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Tarnowie było konsekwencją zakończenia aktywności zawodowej dyrektora Izby, spowodowanej istotnym pogorszeniem jego stanu zdrowia i przejściem na rentę.

Ad. 10.

1)

Serwer SMS: Umowa obejmuje usługę przesyłania informacyjnych wiadomości SMS z Urzędu do zalogowanych w systemie użytkowników w kilku kategoriach (sport, kultura itd.) oraz usługę „Odbiór SMS” – wykorzystywaną w aplikacji zarządzania kryzysowego. Usługa taka jest realizowana na rzecz Urzędu Miasta od dwóch lat. I tak w roku 2010 umowa opiewała na kwotę 63.538,82 PLN, z czego wykonanie rzeczywiste ukształtowało się na poziomie 28.019,64 PLN; w roku 2011 umowa o wartości 25.920,00, a wykonanie na poziomie 16.444,66 PLN. Na rok 2012 w wyniku  przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę 

o wartości 15.600,00 PLN.
2)

Samochód – ocena i badanie ofert zostało zakończone i  postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu 15.12.2011r. Ogłoszenie w załączeniu.

3)

W ramach postępowania przetargowego zakupiono 4 tablety za kwotę 

10.930 PLN. Dwa tablety przeznaczono do wykorzystania w ramach wdrażanego Geodezyjnego Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej. Podobne urządzenia mogą wykorzystywać geodeci będący również beneficjentami projektu. Dwa pozostałe tablety zakupiono na potrzeby Centrum Obsługi Mieszkańców do wykorzystania jako urządzenia dostępowe do systemów ogólnomiejskich oraz wspomagania prowadzonych prezentacji szkoleniowo-informacyjnych.

Ad. 11Usunięcie ogrodzenia choinki na Rynku nie jest możliwe ze względu na bardzo częste i coraz bardziej nasilające się przypadki wandalizmu, polegające na niszczeniu i kradzieży elementów oświetlenia, wspinaniu się na figury reniferów a nawet wchodzeniu i spożywaniu alkoholu wewnątrz choinki. Oprócz zapobiegania dewastacji, ogrodzenie ma na celu ostrzeżenie i zabezpieczenie potencjalnych sprawców, w większości nieletnich, przed możliwym porażeniem prądem - oświetlenie choinki jest zasilane napięciem 400V, a częste przypadki przecinania kabli i uszkadzania izolacji, zwłaszcza przy wilgotnej pogodzie, stwarzają poważne zagrożenie dla tych osób.

 

 

 

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna