Kuba Kwaśny
Interwencje Wróć do listy interwencji

Odpowiedzi po czerwcowej sesji Rady Miejskiej

Pan Jakub Kwaśny

Radny Rady Miejskiej
w Tarnowie

 

W odpowiedzi na Pana wnioski zgłoszone na sesji Rady Miejskiej
w Tarnowie w dniu 28 czerwca 2012 r. uprzejmie informuję co następuje:

Sprawa sądowa dotycząca gruntu, na którym zlokalizowany jest Pałac Ślubów wszczęta została w dniu 13 maja 2010 r. z wniosku Ann Drillich i toczy się przy uczestnictwie:

1)      Henryka Drillich (ojca skarżącej),

2)      Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Tarnowa
                reprezentowanego przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa,

3)      Gminy Miasta Tarnowa,

4)      Prokuratora Rejonowego w Tarnowie.

 

Wyżej wymieniona sprawa (o wartości przedmiotu 1 851 380 zł) wszczęta została przez Panią Ann Drillich zamieszkałą w Australii reprezentowaną przez adw. Tomasza L. Krawczyka z kancelarii Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy spółka komandytowa z Warszawy. Pani Ann Drillich, córka Blanki Drillich
(z domu Goldman) zmarłej w 1973 roku, wniosła na podstawie art. 524 § 2 KPC w związku z  art. 401 pkt 2 KPC skargę o wznowienie postępowania (I Ns 757/10) zakończonego postanowieniem SR w Tarnowie z dnia 16 września
1985 r. (I Ns 871/85). Postanowieniem tym, Sąd Rejonowy w Tarnowie stwierdził, że działka Nr 15/15 została podzielona na dwie działki 15/16 i 15/17 oraz że Skarb Państwa nabył prawo własności nieruchomości (działki 15/17
o pow. 2 646 m2 oraz działki 15/14 o pow. 350 m2) na swoją rzecz na mocy dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich.

Po rozparzeniu skargi Pani Ann Drillich, Sąd Rejonowy w Tarnowie postanowieniem z dnia 29 maja 2012 r.:

1.       wznowił postępowanie w sprawie I Ns 871/85,

2.       zmienił postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia
16 września 1985 r. poprzez oddalenie wniosku Skarbu Państwa – Urzędu Miejskiego w Tarnowie z dnia 20 lipca 1985 r. o stwierdzenie, że Skarb Państwa nabył prawo własności nieruchomości objętej LWH 26 gm. kat Zabłocie stanowiącą działkę Nr 15/17 oraz działkę 15/14,

3.       zasądził od Gminy Miasta Tarnowa na rzecz wnioskodawczyni
Ann Drillich kwotę 5 634 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania,

4.       zniósł pozostałe koszty postępowania.

 

Podstawę do zmiany postanowienia  Sądu Rejonowego w Tarnowie
z dnia 16 września 1985 r. stanowił fakt, że w dniu 21 czerwca 1945 r. Sąd Grodzki w Tarnowie wydał  postanowienie (II Co 8/45) wprowadzające
w posiadanie majątku nieruchomego opuszczonego (między innymi lwh 26 gm. kat Zabłocie) matkę skarżącej Ann Drillich - Blankę Goldman na podstawie przepisów o majątkach opuszczonych. W tej sytuacji dekret o majątkach opuszczonych nie mógł stanowić podstawy do przejęcia własności na rzecz Skarbu Państwa, a zatem zarówno wnoszący wówczas sprawę do sądu, jak i sąd, który ją rozstrzygnął, popełnili błędy. Błędy dotyczyły też braku powiadomienia
o toczącym się postępowaniu uczestników albowiem w postępowaniu ustanowiono dla Blanki Drillich (Goldman) kuratora jako kuratora dla nieobecnej, podczas gdy osoba ta już od dawna nie żyła, o czym sąd mógł się
z łatwością dowiedzieć.

Biorąc pod uwagę powyższe, w odpowiedzi na skargę i w trakcie postępowania Gmina Miasta Tarnowa wskazywała w zasadzie jedynie na podstawy do jej odrzucenia. Broniąc przed uchyleniem orzeczenie z roku 1985,
o którego wydanie Gmina wówczas nie wnosiła (w roku 1985 Gmina nie istniała) i za którego merytoryczną wadliwość nie odpowiada (odpowiedzialność za wadliwy wyrok ponosi sąd który go wydał), Gmina broniła jednak swoich interesów, albowiem Skarb Państwa zbył nieodpłatnie przedmiot  postępowania w dniu 20 lutego 1991 r. obejmując działki 15/14 i 15/17 obr. 255 komunalizacją (co potwierdza decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie) i w ten sposób grunty stały się własnością Gminy Miasta Tarnowa.

Odrzucenie skargi zabezpieczyłoby interesy Gminy, dlatego przez dwa lata Gmina „walczyła” o to w postępowaniu wskazując sądowi, że: po pierwsze zachodzi podstawa do odrzucenia skargi z powodu wniesienia jej po upływie terminu określonego w art. 407 § 1 KPC, po drugie odrzucenie uzasadnione jest niedopuszczalnością skargi z powodu braku legitymacji skarżącej art. 524 § 2 KPC,  po trzecie wreszcie odrzucenie skargi uzasadnione jest brakiem jej oparcia na ustawowej podstawie (art. 401 pkt 2 KPC). Ponieważ tej argumentacji Gminy sąd nie podzielił, nie odrzucił on skargi w orzeczeniu z dnia 29 maja 2012 r. lecz wznowił postępowanie.

Skutki orzeczenia, choć niekorzystne dla Gminy, nie przesądzają jeszcze
o możliwości odebrania Gminie nieruchomości wraz z Pałacem Ślubów.

Na wstępie należy zaznaczyć, że postanowienie z dnia 29 maja 2012 r. jest nieprawomocne i w dniu 29 czerwca 2012 r. złożona została od niego przez Gminę Miasta Tarnowa apelacja. W dniu 2 lipca 2012 r. na prośbę Prezydenta Miasta Tarnowa apelację od tego postanowienia złożyła też w imieniu Skarbu Państwa - Prokuratoria Generalna.

Ponadto w postępowaniu podnoszona była argumentacja, iż Skarb Państwa nawet jeśli nie nabył własności w drodze przepisów dekretu o majątkach opuszczonych to i tak nabył własność  przez zasiedzenie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Z tego względu w dniu 2 listopada 2011 r. sąd wyłączył sprawę o zasiedzenie do odrębnego postępowania (I Ns 1838/11),
a postanowieniem z dnia 29 listopada 2011 r. zawiesił ją do czasu, aż zakończona zostanie prawomocnie sprawa I Ns 757/10.

 

Obecnie brak jest dogodnego miejsca parkingowego dla autokarów w okolicach dworca PKS i PKP co zmusza do tolerowania zastanej sytuacji na ulicy Kościuszki w pobliżu hotelu Tarnovia. Przeniesienie miejsca przesiadkowego znajdującego się w pobliżu centrum bez kompletnego przygotowania stanowisk postojowych dla autokarów i miejsc parkingowych dla osób odprowadzających musi być poprzedzone wcześniejszym poinformowaniem operatorów ruchu turystycznego o zaistniałej zmianie.

Z uwagi na to, iż miejsce to od wielu lat funkcjonuje jako punkt przesiadkowy Biura Turystyczne muszą zawiadomić swoich klientów  o jego zmianie. Zmiana lokalizacji tego miejsca byłaby możliwa dopiero po zakończeniu tegorocznego sezonu turystycznego. W związku z powyższym, podjęte zostaną działania mające na celu przeniesienie w/w punktu przesiadkowego na teren dawnej Targowicy, polegające na wyznaczeniu stanowisk postojowych dla autobusów  oraz oznakowaniu powierzchni parkingowej dla osób odprowadzających.

            W miesiącu sierpniu i wrześniu będą wykonywane cięcia pielęgnacyjne drzew, w pasie drogowym ul. Klikowskiej przy ścieżkach rowerowych.

Stan krat ściekowych zlokalizowanych w ulicach miasta Tarnowa jest na bieżąco monitorowany, a zauważone nieprawidłowości są bezzwłocznie zgłaszane do Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych celem ich wyeliminowania. Rozważana jest również możliwość zawarcia umowy z firmą zewnętrzną wykonującą czyszczenie przykanalików specjalistycznym sprzętem. W chwili obecnej zbierane są oferty cenowe na tego typu usługi.

           W związku z budową stacji paliw przy ul. Lwowskiej opracowane zostały m.in. następujące dokumenty:

 

1.      „INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA – terenów zieleni – skwer pomiędzy ul. Lwowską i Warzywną działki nr 11/10, 11/9, 9/2, 10/4, 10/2, 10/3, 11/8, 17/3, 11/14, 18/3, 17/2, 18/2, 11/1, 11/2 obr. 206” z VIII 2010r.;

autor opracowania mgr inż. Bożena Cierniak - Projektant terenów zieleni miejskiej i zabytkowych założeń ogrodowych.

 

2.      „INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA działek nr 17/3, 12/3 i innych obr. 206 położonych w Tarnowie przy ul. Lwowskiej (teren planowanej stacji paliw) wraz z analizą wartości szaty roślinnej oraz proponowanymi zabiegami pielęgnacyjnymi” z czerwca 2011 r.; autor opracowania mgr inż. Robert Kułaga i mgr inż. Jacek Szołtysek - „GARDEN” Sp. z o.o., 33-100 Tarnów
ul. Romanowicza 1.

 

3.      „RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn. „Stacja paliw płynnych oraz LPG wraz z myjnią samochodową samoobsługową, przebudową sieci i infrastrukturą techniczną” przy
ul. Lwowskiej w Tarnowie z września 2011 r. wraz z uzupełnieniem do „Raportu…” z listopada 2011 r. oraz dwoma wyjaśnieniami do „Raportu…” ze stycznia 2012 r. i lutego 2012 r., autorzy opracowań mgr Ryszard Chliszcz, Katarzyna Derkacz, mgr inż. Wioletta Grzesik, mgr Katarzyna Śmiałek
 - „EKO-LEX” Biuro Doradztwa Analiz Opracowań i Projektów mgr Ryszard Chliszcz, 33-100 Tarnów ul. Boya Żeleńskiego 4.

 

Dokumenty te były wykorzystywane w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Nie były zaś dowodami w postępowaniu w/s WZiZT.

 

Metodologia wykonania opracowań była zgodna z przepisami ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

 

Z raportu o oddziaływaniu na środowisko  wynika, ze obszar przewidywany pod inwestycje nie posiada znaczących walorów przyrodniczych czy krajobrazowych. Przedsięwzięcie nie spowoduje zakłócenia walorów przyrodniczych w tym obszarze. W trakcie wizji terenowych przeprowadzonych przed udzieleniem zezwolenia na usunięcie drzew
i krzewów w lipcu, październiku i listopadzie 2011 r. oraz bezpośrednio przed przystąpieniem do wycinania w maju 2012 r. dokonano oględzin terenu pod kątem występowania miejsc lęgowych ptaków. Nie stwierdzono występowania gniazd ptaków na drzewach, w dziuplach, ani też na podłożu. Przepisy ustawy o ochronie przyrody nie ograniczają czasowo prowadzenia prac związanych z pielęgnacją, przycinaniem czy wycinaniem drzew
i krzewów.

 

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zostały udzielone na wniosek

 inwestora. Zgodnie z przepisami KPA decyzje musiały być wydane
      w terminach określonych w art. 35 KPA. Zezwolenia te nie są powiązane
      z innymi decyzjami, w tym środowiskowymi czy budowlanymi.

 

4.      Dla inwestycji „Stacja paliw płynnych oraz LPG wraz z myjnią samochodową samoobsługową, przebudową sieci i infrastrukturą techniczną” przy ul. Lwowskiej w Tarnowie nie odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowieniem z dnia 11 sierpnia
2011 r. Prezydent Miasta Tarnowa stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw oraz LPG w Tarnowie przy ul. Lwowskiej.

O wykonaniu raportu poinformowano społeczeństwo w obwieszczeniu znak: SO-OŚ.6220.1.2011.AK z  dnia 13 września 2011 r. Jednocześnie zawiadomiono wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z raportem oraz składania uwag i wniosków. Informacje powyższe zamieszczone zostały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Tarnowa
ul. Nowa 4, na stronie internetowej http://portal.tarnow.bip.gov.info.pl/bip/ Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta Tarnowa oraz w miejscu inwestycji.

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna