Kuba Kwaśny
Interwencje Wróć do listy interwencji

Odpowiedzi na wniosek dot. uchwały śmieciowej.

Tarnów, dnia 14 sierpnia 2013 r.

SZ-ZO.0003.58.2013

 

 

 

 

 

Pan Jakub Kwaśny

Radny Rady Miejskiej w Tarnowie

 

 

 

            W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 26 lipca 2013 r. dotyczący kwestii związanych z wejściem w życie tzw. Uchwały śmieciowej uprzejmie informuję, co następuje:

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązują
od dnia 1 lipca b.r. Na przestrzeni tego - na razie krótkiego - okresu czasu przyjmowane i analizowane są wszystkie sygnały sugerujące potrzebę wprowadzenia pewnych zmian w obowiązującym systemie prawnym. Wnioski
te dotyczą m.in. kwestii częstotliwości odbioru posegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości tak jedno, jak i wielolokalowych. Jeżeli potrzeby takie będą sygnalizowane w dalszym ciągu, będzie to stanowić podstawę do podjęcia w tym zakresie stosownej inicjatywy uchwałodawczej.

Przypadki niedoinformowania mieszkańców naszego miasta odnośnie częstotliwości oraz harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z terenów ich posesji były korygowane niezwłocznie po uzyskaniu przez TOK stosownego zgłoszenia. Na stosownych stronach internetowych naszego miasta znajduje się pełny wykaz harmonogramów oraz częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych oraz segregowanych z terenu wszystkich posesji na terenie Gminy Miasta Tarnowa. Równocześnie - w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień
w tym zakresie - gmina jako zamawiający informuje o takim fakcie Konsorcjum żądając natychmiastowego podjęcia odpowiednich działań, zgodnie z regulacją
§ 4 ust. 1 pkt 5 Umowy o świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, nakładającą na wykonawcę obowiązek dostarczenia harmonogramu w formie papierowej każdemu właścicielowi nieruchomości.

Zgodnie z regulacją § 2 ust. 2 pkt 1 wspomnianej wyżej Umowy Konsorcjum ma obowiązek wyposażyć nieruchomości m.in. w pojemniki i worki na odpady selektywnie zebrane. Wszelkie informacje o braku odpowiednich pojemników bądź worków są na bieżąco przekazywane bezpośrednio
do konsorcjanta właściwego miejscowo dla danego sektora. Zgodnie
z posiadanymi informacjami przypadki braku stosownego pojemnika występują obecnie sporadycznie. Zgłoszony przez pana radnego przykład nieruchomości przy ul. Wieniawskiego 12 niezwłocznie po uzyskaniu przez TOK stosownej wiadomości został skutecznie rozwiązany. Dodatkowo zapewniono odbiór odpadów komunalnych do nieruchomości 12 A do której właśnie wprowadzają się nowi lokatorzy.

Konsorcjum odbierające odpady komunalne z terenu naszej gminy wyposażone jest w zróżnicowany park maszynowy. Dzięki temu może dostosować zarówno ciężar jak i gabaryty pojazdów do konkretnych dróg dojazdowych
do posesji. I tak przykładowo – w sektorze I Starówka wjeżdżają pojazdy, które charakteryzujące się jak najmniejszym naciskiem osi na nawierzchnię ulic.

 

 

 

 

Otrzymują:

1)          Adresat,

2)          Kancelaria Rady Miejskiej w Tarnowie

3)          a/a.

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna