Kuba Kwaśny
Program Wróć do listy artykułów

Informatyzacja i innowacyjność

Wprowadzenie
 
Program ZMIANA - Polska Cyfrowa 2011-2015 przedstawia strategiczne założenia i plan działania związany z infrastrukturą i gospodarką elektroniczną w Polsce. Program skupia się na trzech podstawowych obszarach:
·          INNOWACYJNOŚĆ - innowacyjna i nowoczesna gospodarka elektroniczn - nauka, badania i rozwój

·          INFORMATYZACJA - Telekomunikacja - E-administracja

·          SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - Edukacja - Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Program ZMIANA jest projektem otwartym, w każdej fazie realizacji zostanie poddany szerokiej dyskusji z udziałem interesariuszy społecznych, w tym przedstawicieli nauki, organizacji społecznych, izb gospodarczych oraz organizacji przemysłu teleinformatycznego. Internet, sieci społecznościowe, modele wiki, dają możliwość uzyskania natychmiastowej informacji zwrotnej. Uznajemy taką formę dialogu ze społeczeństwem za praktyczną formę demokracji, budowy relacji pomiędzy wybranymi reprezentantami, a ludźmi, którzy chcą i mogą codziennie być z nimi w kontakcie, a nie ograniczać się do politycznej transakcji raz na cztery lata.
Uznajemy, że Polska i Polacy zmieniają się i tak też powinny zmieniać się plany i programy. ZMIANA jest dynamicznym procesem, a nie statycznym dokumentem. W pierwszej części przedstawiamy najważniejsze tezy związane z kształtem programu. Konieczna jest też precyzyjna i rzetelna diagnoza obecnego stanu, której do tej pory brakowało. Po szczegółowej analizie przedstawiamy plan działania w perspektywie czasowej 100 dni, 1 roku oraz 4 lat nowej władzy. Będzie on wsparty podsumowaniem w formie wizji przyszłości. To nasza propozycja na rzecz rozwoju innowacyjności, powszechnej informatyzacji państwa oraz kreowania społeczeństwa informacyjnego.
Program ZMIANA to spójna wizja budowy nowoczesnej Polski. 
TEZY OGÓLNE
Podniesienie rangi Polski Cyfrowej w strategii rozwoju kraju
 
Polska musi w sposób zdecydowany poprawić swoją pozycję wśród krajów Europy i świata w zakresie korzystania z owoców gospodarki elektronicznej. Dotyczy to sprawności usług administracji, ale także budowy przemysłu teleinformatycznego i ram prawnych zapewniających obywatelom bezpieczne korzystanie z narzędzi teleinformatycznych. Kreatywność obywateli i innowacyjność przedsiębiorców musi znaleźć odpowiednie normy, pozwalające na swobodę i wolność tworzenia, a jednocześnie dające możliwości powstawania nowych miejsc pracy.
UNIT
Teleinformatyka, nowe technologie i gospodarka oparta na wiedzy muszą znaleźć odpowiednie miejsce i znaczenie w rządzie i innych strukturach państwa. Informatyzacja dotyczy zakresu odpowiedzialności wszystkich resortów oraz samorządów, a elektronikę, Internet i nowoczesne technologie znajdziemy w szerokim spektrum ustaw, rozporządzeń i innych form aktywności legislacyjnej państwa. Proces Informatyzacji państwa jest równie doniosły i powszechny jak ten, z którym mieliśmy do czynienia przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W proces przygotowania akcesji zaangażowane były wszystkie urzędy i elementy administracji rządowej i samorządowej, uchwalano dziesiątki ustaw i rozporządzeń, dokonywano zasadniczej zmiany i przebudowy legislacyjnej całego państwa.
Uważamy, że dla potrzeb innowacyjności i informatyzacji, ze względu na jego wagę, znaczenie dla przyszłych pokoleń oraz na powszechny i ponadresortowy charakter niezbędne jest utworzenie Urzędu ds. Nowoczesności, Informatyzacji i Technologii (UNIT) , który podobnie jak Urząd Integracji Europejskiej koordynowałby prace normatywne w ramach rządu i wszelkie działania państwa służące budowie nowoczesnego państwa – w administracji, nauce, telekomunikacji, gospodarce, edukacji, telepracy, społecznym wymiarze informatyzacji i wielu innych dziedzinach.
Urząd ten zająłby się również wdrożeniem w Polsce Agendy Cyfrowej Unii Europejskiej, której realizacja skutkować ma wzrostem konkurencyjności gospodarki, usprawnieniem i obniżeniem kosztów funkcjonowania administracji oraz przejrzystością działania struktur państwa.
INNOWACYJNOŚĆ
Nie ma innowacyjności bez wdrożenia!
W nowoczesnym państwie i w gospodarce opartej na wiedzy innowacyjność to przekucie wynalazku, pomysłowości i wiedzy na praktyczne zastosowania. Polacy nieustannie wykazują, że dysponują wielkim potencjałem kreatywności na najwyższym światowym poziomie. Statystyki pokazują jednak nieubłaganie, że odsetek tzw. wysokich technologii w produktach wytwarzanych w Polsce jest rażąco niski. Również nakłady na Badania i Rozwój są jednymi z najniższych w Europie.  W rezultacie Polskie patenty w Europie liczy się w dziesiątkach sztuk rocznie (poziom Turcji), podczas gdy niemieckie to kilkadziesiąt tysięcy.
W Polsce nadal łatwiej jest korzystać z obcych wynalazków niż tworzyć własne, łatwiej przetwarzać niż inwestować w badania i rozwój w przedsiębiorstwach. Nie istnieją żadne mechanizmy gospodarcze lub fiskalne, które zachęcałyby przedsiębiorców do inwestowania w B+R (Badania i Rozwój). Nie istnieje sprawny system wspierający wdrożenia i przeniesienie prac teoretycznych do praktyki i wdrożenia.
We współczesnym świecie innowacyjność to gospodarka, a nie ma innej innowacyjności niż gospodarcza. Wiemy także, że innowacyjność to nie tylko działania na wielką, globalną skalę. Innowacyjność to każde działanie, które pozwala udostępnić nowe usługi, zmniejszyć koszty działania, wprowadzić nowy produkt, usprawnić funkcjonowanie. Innowacyjność to nie domena nauki czy techniki, ale także innowacje organizacyjne czy nowoczesne procesy biznesowe.
Pamiętajmy, że innowacyjność nie jest wyłącznie dziedziną nauki, a wręcz przeciwnie – innowacyjność jest miejscem, gdzie może zrealizować się potencjał każdego człowieka, a zwłaszcza młodych Polaków.
Pakt dla innowacji !
Rządy prawicy, spowodowały nienaturalny rozrost biurokracji. Ponadstutysięczna armia nowych urzędników utrudnia rozwój innowacyjnego i sprawnego państwa. Brakuje natomiast środków i mechanizmów, które umożliwiałyby przed wszystkim absolwentom – otwieranie nowych firm innowacyjnych. Systemy wspierające technologiczne start-upy funkcjonują w tej chwili w większości państw rozwiniętych i rozwijających się. W systemach takich absolwenci, ale też po prostu ci, którzy mają pomysł na wdrożenie – korzystając z systemu tanich kredytów i normatywnego wsparcia państwa – mogą przy uczelniach i ośrodkach badawczych zakładać firmy, które wolne są od biurokratycznej, fiskalnej i finansowej bariery wejścia. Rozwój takich mikroprzedsiębiorstw napędza dynamiczny wzrost innowacyjności państw Dalekiego Wschodu, ale był też praprzyczyną sukcesu technologicznego Niemiec, Francji czy Izraela.
Do takiego stymulowania innowacyjności potrzebny jest jednak pakiet zmian fiskalnych, legislacyjnych i biurokratycznych, który nie może dokonać się w ramach istniejących, fragmentarycznych i ograniczonych w swoim zakresie rozwiązań.
Inkubatory nowoczesności – to jeden z elementów takiego pakietu. To państwo powinno stymulować rozwój firm innowacyjnych, tworzonych przez absolwentów wyższych uczelni. Specjalny program wspierania małych firm technologicznych budowanych przy uniwersytetach stanowi istotny wkład w nowoczesność gospodarek większości państw OECD, dając również szansę na zatrudnienie znaczącej grupy absolwentów, defaworyzowanej na naszym rynku pracy. Potrzebny jest zatem pakt dla innowacji dający pracę większości absolwentów, którzy należą do defaworyzowanej grupy na polskim rynku pracy.
INFORMATYZACJA
Sprawne i tanie państwo
Sprawne i szybkie zarządzanie informacją jest podstawą sprawnego państwa.
Funkcjonowanie struktur państwa oznacza proces podejmowania decyzji na podstawie gromadzonych i przetwarzanych informacji. Tradycyjne formy tego procesu to papierowe teczki i armia urzędników, którzy wykonują pracę wyszukiwania i agregowania informacji, którą komputer wykona w kilka minut i za ułamek ceny, którą płacimy wszyscy.
Sprawne państwo to również jego zdolność do reagowania w sytuacjach kryzysowych. To łączność i systemy informacyjne, które wspierają państwo podczas powodzi, katastrof naturalnych i zagrożenia terrorystycznego. Ale sprawne państwo to również sprawa każdego obywatela załatwiana drogą elektroniczną, w ciągu minut, a nie miesięcy, to możliwość załatwienia wszystkich spraw z urzędami zdalnie – bez kolejek, bez chodzenia po urzędach. Jeśli lata temu mógł takie warunki dla klientów stworzyć każdy bank, dlaczego wciąż nie może zrobić tego rząd?
E-administracja obywatelska
Usługi e-administracji i społeczeństwa informacyjnego – przeniesione za czasów PiS do resortów mundurowych – powinny zostać oddane ponownie społeczeństwu. E – administracja jest bowiem usługodawcą dla obywateli i przedsiębiorców, a nie domeną podsłuchów i inwigilacji oraz droga zabawką urzędników.
E - administracja powinna rozwijać się w pierwszej kolejności w tych dziedzinach, które usprawniają i ułatwiają życie obywateli, a dopiero w drugiej kolejności tam, gdzie poprawiają komfort pracy urzędników.  Niezależnie jednak od tempa i kolejności wdrożeń – przeniesienie wszystkich czynności administracyjnych na styku urząd – obywatel i urząd – przedsiębiorca stanowi podstawę naszego programu politycznego i gospodarczego. O ile dziesięć lat temu, taki postulat mógł się wydawać fantastyczny – dziś informatyzacja wszystkich czynności administracyjnych jest standardem minimum w Unii Europejskiej.
Informatyzacja administracji - ma tylko wtedy sens, kiedy służy poprawie jakości obsługi obywatela, zmniejszaniu kosztów funkcjonowania państwa, jego sprawności i efektywności. W innym przypadku jest działaniem antyspołecznym, służącym zwiększaniu zysków kilku globalnych korporacji.
Powszechna i skoordynowana informatyzacja
Domeną UNIT będzie zapewnienie informatyzacji wszystkich czynności administracji państwa – zarówno w kontaktach ze światem zewnętrznym jak i między systemami IT samej administracji. To system, a nie obywatel ma gromadzić dane z różnych urzędów. To w systemie, a nie w domu mamy przechowywać wszystkie dane niezbędne do przeprowadzenia czynności urzędowych.
Do przeprowadzenia każdej czynności urzędowej powinien wystarczyć nam dowód tożsamości i kilka minut, podczas których to systemy administracji pobiorą i zagregują niezbędne dane. Dla realizacji takiego celu potrzebne jest doprowadzenie do pełnej interoperacyjności i współpracy chaotycznie informatyzowanych systemów administracji oraz przeprowadzenie poważnych prac legislacyjnych – zmieniających perspektywę funkcjonowania całego państwa. To struktury państwa mają pracować na rzecz obywateli, a nie obywatel na rzecz struktur państwa. Taką filozofię funkcjonowania państwa realizuje nasza wizja zinformatyzowanej administracji.
Uważamy, że informacja elektroniczna musi w perspektywie czterech lat zastąpić całkowicie papierowy obieg dokumentów w urzędach, a w kontakcie ze światem zewnętrznym – ilość dokumentów papierowych musi zostać zredukowana do niezbędnego minimum.
Dofinansowanie budowy infrastruktury światłowodowej w różnych regionach Polski, oraz koordynacja wydatkowania środków UE w kolejnej perspektywie finansowej powinno doprowadzić do powszechnego i taniego dostępu do Internetu o minimalnych prędkościach ( 100 MB+/s) na przeważającej części obszaru Polski do roku 2015.
Rolą państwa i zamówień publicznych jest zgodnie z zaleceniami UE, wspieranie rozwoju wolnego oprogramowania, którego wdrażanie uniezależnia państwa europejskie od polityki licencyjnej i patentowej globalnych korporacji oraz daje szansę rozwoju polskich firm usług informatycznych.


SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 
Informacyjne społeczeństwo obywatelskie.
Technologie teleinformatyczne wykorzystywane w szeroki, swobodny i otwarty sposób przez obywateli stanowią współczesną gwarancję demokracji. Zadaniem państwa jest wprowadzenie takiego modelu prowadzenia polityki by nieustannie prowadzić dialog i konsultacje ze wszystkimi stronami dialogu. W dobie Internetu i natychmiastowego rozchodzenia się informacji, a także w dobie Wikileaks to właśnie otwartość, transparentność procesu i powszechna partycypacja staje się podstawowym narzędziem obywatelskiej demokracji.
Dostęp do informacji, dostęp do Internetu to fundamentalne prawa realizujące zasadę wolności słowa i sumienia, wiedzy i edukacji, społecznej kontroli i zrzeszania się, tajemnicy korespondencji. Nie można odbierać, modyfikować ani ograniczać tego prawa nakazem administracyjnym lub represjami realizującego cele polityczne aparatu przymusu. Każdy Polak powinien mieć możliwość dostępu do globalnej sieci.
Nie można jednocześnie zapominać o tym, że nie ma wolności bez odpowiedzialności. W otwartym, demokratycznym społeczeństwie obywatelskim każdy, kto chce, aby jego głos był wysłuchany musi to robić otwarcie i biorąc odpowiedzialność za słowa i czyny. Jesteśmy za tym by dostęp do Internetu stał się jednym z konstytucyjnie zagwarantowanych praw, ale podobnie jak w przypadku innych praw podstawowych, musi się to wiązać z odpowiedzialnością związaną z korzystania z tego prawa.
Edukacja XXI wieku
Nowoczesna edukacja to wiele zadań. Ważnym zadaniem jest wyposażenie placówek szkolnych w sprzęt i oprogramowanie oraz dostęp do zasobów edukacyjnych. To działanie zostało zupełnie zarzucone w ciągu ostatnich kilku lat. Wydaje się jednak, że nawet ważniejszym zadaniem jest zmiana sposobów nauczania, korzystania z informacji, jej weryfikacji i przetwarzania. Nauczyciele, uczniowie i studenci muszą mieć dostęp do narzędzi i umiejętności posługiwania się tymi narzędziami. Tak jak to miało miejsce w ostatnich latach z naszymi domami czy firmami, szkoła musi się zmienić i dostosować do potrzeb współczesnego społeczeństwa informacyjnego i gospodarki.
Powszechna edukacja informatyczna powinna stanowić priorytet polityki edukacyjnej państwa, ponieważ wymaga ona kompleksowych działań i istotnych nakładów budżetowych – ujednolicenia infrastruktury informatycznej w szkołach, stworzenia programów nauczania wykorzystujących posiadaną infrastrukturę, budowy systemu kształcenia nauczycieli uwzględniającego powszechne i codzienne wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce.
Edukacja informatyczna dorosłych to priorytetowy element programu LLL (kształcenia przez całe życie), realizowanych z funduszy wspierających aktywizację zawodową dorosłych.
Komputery dla studentów – państwo powinno stworzyć program tanich i powszechnie dostępnych kredytów edukacyjnych dla studentów, umożliwiające im zakup laptopów i oprogramowania niezbędnego dla pracy na nowoczesnej szkole wyższej.
Uważamy, że dzięki mądrej polityce państwa narzędzia teleinformatyczne i gospodarka elektroniczna mogą stanowić sposób na wyrównanie szans wielkiej grupy Polaków.
Bezpieczeństwo w Sieci

Stawiając bezpieczeństwo w Sieci wysoko wśród priorytetów programu politycznego nie mamy na myśli wyłącznie cyberochronę państwa. Nie ujmując jej znaczenia, chcemy skoncentrować się na codziennym bezpieczeństwie korzystania z Internetu przez obywateli i przez firmy. Chodzi nam o program upowszechniania wiedzy i przeciwdziałania takim zjawiskom jak przemoc w Sieci, wyłudzanie danych osobowych, cybernetyczne oszustwa, ataki komputerowe itd. Uważamy, że umiejętność korzystania z Sieci połączona z wiedzą na temat zagrożeń jest niezbędna już od najmłodszych lat. Tylko skoordynowane działania dotyczące naszego powszechnego bezpieczeństwa, połączone z odpowiednim ustawodawstwem ukształtują współczesne i racjonalnie korzystające ze swoich uprawnień społeczeństwo.

Diagnoza

Zarys sytuacji
Polska w obszarze wprowadzania nowoczesnych technologii teleinformatycznych do życia obywateli i w gospodarce dokonała znaczącego postępu w ciągu ostatnich 10-15 lat. Tempo zmian jest jednak niezadawalające i nieadekwatne w porównaniu do postępu, który dokonał się w innych dziedzinach życia. Nie odpowiada również naszym aspiracjom oraz obrazowi dynamicznie rozwijającej się gospodarki aspirującej do grona najbardziej rozwiniętych państw UE i OECD.
Polska w raporcie World Economic Forum z 2011 roku dotyczącym tzw. Network Readiness Index (NRI) znalazła się na 62 miejscu wśród 138 krajów, ale tym, co powoduje naszą niską pozycję to uznanie IT za priorytet rządu (118 miejsce) i istotność IT dla wizji rządu (116 miejsce).
Dzięki obecnej ekipie rządzącej po raz pierwszy w historii przez całą kadencję zaniechano informatyzacji szkół realizowanej konsekwentnie przez kolejne rządy i parlamenty od lat 90-tych. Zaniechano niemal całkowicie wszystkich pożytecznych społecznie i prorozwojowych działań, które pozwalały na zmniejszanie obszarów wykluczenia cyfrowego i budowały trwałe podstawy rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Liczne inicjatywy ostatnich dwóch rządów służące cenzurze Internetu, masowemu podsłuchiwaniu komunikacji elektronicznej, odbieraniu Internetu nauce i społeczeństwu i oddawaniu go w ręce funkcjonariuszy aparatu służb specjalnych są tego faktu naturalną konsekwencją.
Gospodarka elektroniczna i telekomunikacja w Polsce rozwija się, dzięki bogatemu dorobkowi dyrektyw i prawa UE, adoptowanego do ustawodawstwa krajowego. Działania te, są jednak prowadzone często nieudolnie i zamiast do rozwoju prowadzą do zastoju gospodarki elektronicznej i innowacyjności. W tej sprawie potrzebny jest przegląd barier i niespójności utrudniających rozwój handlu i usług elektronicznych oraz całego rodzimego sektora nowoczesnych technologii.
Brak wspólnej, wspólnotowej polityki badań i rozwoju, informatyzacji czy edukacji w UE nie wymuszają na rządzie aktywności w tych dziedzinach. Zagadnienia te wymagają więc krajowych, dedykowanych i jednolicie koordynowanych programów, sprawnie łączących finansowanie ze środków krajowych, unijnych i prywatnych.
Odnotowujemy liczne przejawy marnotrawienia środków przeznaczonych na budowę infrastruktury sieci w regionach wiejskich, zaniechanie budowy sieci akademickich, brak jakiejkolwiek koordynacji, nawet na poziomie ogólnych koncepcji między różnymi ośrodkami decyzyjnymi i dysponentami środków.
Nowoczesnej Polsce nie jest naszym zdaniem potrzebna kolejna strategia informatyzacji, która stanowić będzie sumę propozycji pozornych działań resortów, ale mądra i ponadresortowa polityka racjonalizująca wydatki i podporządkowująca partykularyzm polski resortowej potrzebom społecznym.
Dział informatyzacja w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admnistracji, jak i dział łączność w strukturze Ministerstwa Infrastruktury są traktowane jak działy peryferyjne i nie przyciągają wystarczającej uwagi ministrów kierujących tymi resortami. Dodatkowo część odpowiedzialności za zagadnienia związane z teleinformatyką, łącznością, gospodarką elektroniczną i społeczeństwem informacyjnym rozproszona jest po wielu innych resortach (np. podpisy elektroniczne są prowadzone przez Ministerstwo Gospodarki). Ponieważ większość użytecznych systemów administracji takich jak rejestry i systemy ministerstwa sprawiedliwości oraz system e-podatków budowane są poza strukturami ministra właściwego dla informatyzacji – nie ma żadnego uzasadnienia dla dalszego utrzymywania tego działu oraz struktur łączności i informatyzacji w obecnym kształcie.
Uznajemy, że informatyzacja i innowacyjność budują trwałe podstawy postępu cywilizacyjnego, społeczeństwa obywatelskiego, nowoczesnego państwa oraz nowoczesnej gospodarki, pozwalającej realizować model państwa opiekuńczego oraz jego cele i aspiracje społeczne.
Uznajemy, że informatyzacja, postęp, edukacja i rozwój technologiczny służy przede wszystkim rozwojowi społecznemu, budowie społeczeństwa obywatelskiego i wyrównywaniu szans a nie – inwigilacji, militaryzacji, sondażowemu spektaklowi oraz utrzymywaniu za środki budżetowe globalnych korporacji.                                   
Tylko radykalna ZMIANA w ciągu najbliższych lat może zmienić ten stan.
PLAN na 100 dni, 1 rok, 4 lata
W ciągu pierwszych 100 dni:
 
-          Zmiana ustawy o działach administracji rządowej. Utworzenie Urzędu ds. Nauki Informatyzacji i Telekomunikacji (UNIT)
-          Przedstawienie założenia przeglądu systemów informatycznych administracji rządowej pod kątem ich spójności technologicznej i interoperacyjności, wysokości wydatków poniesionych na ich zakup oraz bieżącą obsługę, a także przydatności dla realizacji celów społecznych.
-          Przedstawienie założeń ustaw i szacunków dotyczących kosztów niezbędnych do realizacji przez Polskę podstawowych założeń Europejskiej Agendy Cyfrowej i e-Government Action Plan do roku 2015.
-          Przedstawienie założeń dotyczących ogólnopolskiego spisu szerokopasmowych sieci teleinformatycznych, którego celem będzie przygotowanie programu budowy infostrad zapewniających Internet o przepustowości minimum 100 MB/s w każdej gminie w Polsce.
-          Przedstawienie założenia przeprowadzenia ogólnopolskich badań dotyczących wykluczenia cyfrowego, służących racjonalizacji przyszłych programów edukacyjnych i inwestycji infrastrukturalnych.
-          Przedstawienie projektu zmiany ustawy o informacji publicznej oraz rozporządzeń regulujących obowiązek publikacji informacji publicznej. Przygotowanie rekomendacji dotyczących przygotowania, oznaczenia i publikowania informacji publicznej.
-          Dokonanie przeglądu stron IT administracji rządowej pod kątem ich społecznej użyteczności, spójności informacyjnej i zdolności do współpracy z pozostałymi serwisami administracji rządowej, oraz przystosowania ich do korzystania przez osoby niepełnosprawne
-          Przedstawi kluczowe założenia dotyczące ustawy o ochronie prywatności, wolności słowa oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego w sieciach elektronicznych
W ciągu 1 roku rządu SLD:
-          Przeprowadzi przegląd systemów informatycznych oraz stron administracji publicznej pod kątem ich spójności technologicznej, zdolności do wzajemnej współpracy oraz jej przydatności i przejrzystości dla użytkowników. W następstwie przeglądu dokona nowelizacji ustawy o informacji publicznej. W nowelizacji tej zostanie wpisane m.in. obligatoryjne publikowanie większości jawnych dokumentów urzędowych i ekspertyz w Internecie, nakaz dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.
-          Przygotuje mapę drogową zmian legislacyjnych i strukturalnych, tak, aby 100% usług administracji rządowej ( b2b i b2c) dostępnych było za pośrednictwem sieci elektronicznych do roku 2015.
-          Przeprowadzi ogólnopolskie badanie wykluczenia cyfrowego. Mapa wykluczenia, co roku uzupełniana, będzie stanowiła racjonalną podstawę do podejmowania działań strategicznych, budżetowych oraz racjonalizacji wydatkowania środków UE przeznaczonych na walkę z wykluczeniem społecznym oraz alokacji wybranych środków z funduszu spójności.
-          Zaproponuje zmiany ustaw: o informatyzacji, o łączności, o podpisie elektronicznym oraz innych, których nieprecyzyjne zapisy blokują rozwój usług cyfrowych i gospodarki elektronicznej.
-          Przygotuje i rozpocznie wdrażanie programu reinformatyzacji szkół, polegającego na ujednoliceniu bazy sprzętowej, łączy oraz oprogramowania edukacyjnego.
-          Przygotuje ustawę o budowie Narodowego Zasobu Cyfrowego, w którym zdigitalizowane i zgromadzone zostaną zasoby polskich bibliotek. Środki na ten cel zostaną przeniesione ze zlikwidowanego Instytutu Pamięci Narodowej.
-          Przygotuje ustawę o inkubatorach innowacyjności, tworzących formalnoprawne i finansowe podstawy dla tworzenia przy uczelniach wyższych firm typu „start-up” przez absolwentów.
-          Zmieni ustawę o zamówieniach publicznych promując stosowanie otwartego oprogramowania, oraz rozwiązań wysokoinnowacyjnych i energooszczędnych.
-          Przygotuje i wprowadzi do Krajowych Ram Kwalifikacji dla studiów pedagogicznych zagadnienia zastosowania narzędzi informatycznych i nowoczesnych technologii w dydaktyce.
-          Przygotuje program informatyzacji obszarów wiejskich, jako ogólnopolski program kluczowy w nowej perspektywie finansowej UE, realizowany ze środków funduszu spójności oraz funduszu społecznego UE.
-          Dokona przeglądu częstotliwości radiowych, które mogą być jeszcze uwolnione dla potrzeb rozwoju łączności, internetu i telewizji cyfrowej.
-          Przygotuje ustawową zasadę przeznaczania stu procent wpływów z koncesji telekomunikacyjnych oraz opłat ze sprzedaży i dzierżawy koncesji na rozwój sieci światłowodowej oraz programy walki z wykluczeniem cyfrowym.
-          Utworzy w drodze ustawy Centralna Internetowa Biblioteka Nauki, dająca dostęp osobom prowadzącym badania naukowe na studiach 3 stopnia oraz pracownikom naukowym do czasopism i wydawnictw oferowanych przez zagraniczne wydawnictwa i uniwersytety.
-          Przygotuje program wsparcia dla inicjatyw LLL (life long learning) w dziedzinie informatyzacji i stosowania nowoczesnych technologii dla osób pracujących oraz emerytów. Program ten będzie w szczególności także skierowany do kobiet, w tym kobiet powracających do pracy zawodowej po okresie macierzyństwa.
-          Przygotuje mapę drogową działań niezbędnych do osiągnięcia poziomu 3% PKB wydatków na Badania i Rozwój (B+R), realizując założenia Agendy Lizbońskiej UE.
-          Będzie popierał inicjatywy Partii Socjalistów Europejskich zmierzające do zapewnienia wolności słowa i przeciwdziałania nadmiernej i pozbawionej kontroli społecznej inwigilacji obywateli w Internecie.
-          Przygotuje narodowy program wsparcia zielonych technologii – służący dofinansowaniu i koordynacji wszystkich projektów innowacyjnych związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych, energooszczędnością, oraz innowacji w dziedzinie produkcji i wykorzystania źródeł tradycyjnych.
-           Przygotuje ustawę o innowacyjnych firmach typu Start-up, tworzącą uproszczone formalnoprawne i finansowe podstawy dla tworzenia tego typu firm wysokiego ryzyka, w szczególności przy uczelniach wyższych firm zakładanych przez absolwentów.
-          Uruchomi stały mechanizm konsultacji społecznych działań rządu drogą elektroniczną. Wdroży i rozpocznie stałe publikowaniepomiarów zadowolenia obywateli z działań e-państwa i e-administracji.
-          Przygotuje założenia aktów prawnych służących podniesieniu bezpieczeństwa korzystania z internetu, ochrony danych osobowych, ochrony przed niedopuszczalnymi praktykami (phishing, stalking, ale także pornografia dziecięca) itd. Przygotuje założenia dotyczące ochrony informatycznej infrastruktury krytycznej państwa.
-           Wdrożenie w e-administracji oraz wprowadzenie odpowiednich zapisów prawa mających na celu podniesienie dostępności sieci i urządzeń teleinformatycznych dla osób niepełnosprawnych. Celem jest zniesienie wykluczenia cyfrowego takich osób oraz umożliwienie podejmowania przez takie osoby pracy w gospodarce elektronicznej.
-          Przygotuje założenia jednolitego programu podnoszenia kwalifikacji pracowników IT w administracji.
-          Wprowadzi możliwość (fakultatywnie) otrzymywania przez obywateli i przedsiębiorców informacji z urzędów na wskazany adres poczty elektronicznej.
 W perspektywie 4 lat:
-          Doprowadzi do zwiększenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przemyśle teleinformatycznym w Polsce.
-          Usunie bariery w rozwoju e-gospodarki oraz wdroży programy wsparcia innowacyjności tak, aby Polska znalazła się w gronie 10-ciu krajów UE o najwyższym wskaźniku innowacyjności produkcji.
-          Przygotuje i wdroży system wsparcia oraz dofinansowywania tzw. start-upów technologicznych, budowanych przez absolwentów uczelni wyższych, tak, aby w roku 2015 stopa bezrobocia wśród absolwentów znajdowała się na poziomie średniej dla 5 państw UE o najniższym wskaźniku bezrobocia wśród absolwentów.
-          Doprowadzi do zinformatyzowania 100 % usług e-administracji.
-          Doprowadzi do optymalizacji i racjonalizacji wydatków na IT tak, aby instytucje wydatkujące środki publiczne korzystały ze wspólnych standardów technologicznych, korzystały z najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych, a nie jedynie najtańszych rozwiązań, stymulując innowacyjność polskiej myśli technicznej.
-          Wprowadzenie modelu lub kilku równolegle działających modeli (np. z wykorzystaniem podpisu elektornicznego, z wykorzystaniem pl.ID, z wykorzystaniem narzędzi branży finansowej) pozwalającego na świadczenie i korzystanie z wiarygodnych usług poprzez Internet.
-          Doprowadzenie do powszechnego dostępu do Internetu, o szybkościach co najmniej 100 MB/s na 90% powierzchni kraju, realizując program – światłowód w każdym domu.
-          Doprowadzi do pełnej informatyzacji i internetyzacji szkół, tak, aby w roku 2015 każdy uczeń miał komputer na biurku na lekcjach informatyki oraz dostęp do komputera i innych nowoczesnych narzędzi na lekcjach innych przedmiotów. Komputer ma stać się w gimnazjach i liceach normalnym i powszechnie stosowanym narzędziem dydaktycznym.
-          Doprowadzi do digitalizacji większości archiwalnych oraz wszystkich współcześnie wydawanych książek w narodowym zasobie cyfrowym. Zrealizuje program budowy Narodowej Biblioteki Internetowej oraz Biblioteki Internetowej Nauki.
-           Doprowadzi do zmniejszenia poziomu wykluczenia cyfrowego w Polsce do średniego poziomu 10 najbardziej rozwiniętych krajów UE
-          Doprowadzi do dostosowania wszystkich serwisów administracji rządowej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
-          Wprowadzi standard powszechnych, elektronicznych konsultacji społecznych aktów normatywnych w administracji rządowej i samorządowej.
-          Umożliwi udział w referendach i wyborach drogą elektroniczną.
-          Zbuduje system Wrota Polski, dzięki któremu wszystkie czynności administracji rządowej i samorządowej będą dostępne droga elektroniczną. System ten umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom podgląd stanu spraw oraz prowadzenie wszelkiej korespondencji, również kwalifikowanej, droga elektroniczną.

-          Stworzy ramy prawne i techniczne do zastąpienia korespondencji listami poleconymi w obrocie administracyjnym i gospodarczym formą elektroniczną.

Zamiast słowa końcowego – zaproszenie!

 

        Na koniec tylko jedno! Zapraszamy do dyskusji i współtworzenia programu „Zmiana – Cyfrowa Polska 2011 -2015”. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i pomysły, których celem będzie wzbogacenie tego dokumentu. Adres poczty e-mail zmiana@sld.org.pl  jest od dziś do Państwa dyspozycji.

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna