Kuba Kwaśny
Program Wróć do listy artykułów

POLITYKA SPOŁECZNA

Zdaniem SLD realizowana jest błędna koncepcja polityki społecznej. Wraz ze wzrostem gospodarczym poprawia się poziom życia, ale jedynie części Polaków. Sam wzrost gospodarczy nie jest powodem do chwały, bo nie idzie w parze z rozwojem społecznym, wyrównywaniem szans i redukcją nierówności.

 

Zapoznaj się z programem:
http://www.rksld.home.pl/uploads/pliki/program_sld_polityka__spoleczna.pdf


W Polsce prawie 4 mln obywateli żyje na granicy ubóstwa, a ponad 20% polskich dzieci doświadcza biedy. Minimum socjalnego nie osiąga ok. 16 mln obywateli, co oznacza, że ok. 40% nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Ubóstwo i wykluczenie społeczne dotyka nie tylko osoby bezrobotne, ale również rodziny osób pracujących, szczególnie pracujących za najniższe wynagrodzenie. Polska znajduje się w grupie krajów Unii Europejskiej o najwyższym wskaźniku stopy ubóstwa osób pracujących. Wielu Polaków nie stać m.in.: na opłatę czynszu, wykup lekarstw, opłacenie usług stomatologicznych, sfinansowanie niezbędnych usług pielęgnacyjnych czy też rehabilitację niepełnosprawnego członka rodziny.

 

Rośnie liczba pracowników zatrudnianych za minimalne wynagrodzenie na podstawie tańszych krótkookresowych umów: umów cywilno-prawnych, czy też tzw. samozatrudnienia.
Polska jest krajem, w którym wydatki na politykę społeczną są jednymi z najniższych w całej UE. Obok niedostatecznych środków na politykę społeczną, problemem jest również niewłaściwy sposób ich wydawania i adresowania.

 

Nasze państwo należy do czołówki krajów o najwyższym rozwarstwieniu dochodowym, a polityka rządu zamiast z tym zjawiskiem walczyć tylko je utrwala.

 

Pomoc państwa oparta jest na niejasnych, nieharmonijnych zasadach, oderwanych od minimum socjalnego i minimum egzystencji – co trzeba zmienić.

 

Sojusz Lewicy Demokratycznej jest przekonany, że jeżeli chcemy stawić czoła wyzwaniom demograficznym, zachęcać Polaków do zakładania i powiększania rodzin oraz umożliwić im godne życie musimy jak najszybciej zmodyfikować formy walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Obecne rozwiązania i praktyka w tej dziedzinie, nie tylko utrwalają istniejące nierówności, ale w wielu przypadkach dodatkowo je zwiększają.

 

Dlatego proponujemy program niwelujący te niesprawiedliwości. Program wynikający z oczekiwań SLD i ludzi lewicy. Program, który nie tylko wywodzi się z przekonania, że sprawiedliwa polityka społeczna jest szansą na lepsze życie dla milionów Polaków wymagających wsparcia nie tylko materialnego, ale, co równie ważne moralnego i pomocy w odszukaniu właściwej drogi do usamodzielnienia. Właściwa polityka społeczna wyprowadzająca ludzi z biedy to również szansa na rozwój gospodarczy. To inwestycja, na którą musimy się wszyscy złożyć.

 

Program bazuje na doświadczeniu i wiedzy osób, na co dzień żyjących tą problematyką w praktyce, nauce i polityce.

 

Zaprezentowany program odnosi się m. in. do takich kwestii jak:
1. Konieczności podniesienia progów dochodowych i świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej;
2. Propozycji podwyższenia płacy minimalnej i najniższych świadczeń emerytalno – rentowych;
3. Bardziej sprawiedliwego podziału środków kierowanych na politykę prorodzinną;
4. Uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych oraz działań zapewniających wyższe świadczenia obecnych i przyszłych emerytów i tańszego oszczędzania w OFE;
5. Promowania pracy na etat oraz przywrócenia zachwianej równowago pomiędzy elastycznością a bezpieczeństwem zatrudnienia;
6. Stworzenia lepszych warunków do aktywizacji osób bezrobotnych;
7. Wprowadzenia europejskich standardów – w tym ratyfikowania Europejskiej Karty Społecznej.
8. Ochrona miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych;
9. Przemodelowania systemu opieki nad osobami niepełnosprawnymi a wymagającymi ustawicznej pomocy i opieki pielęgnacyjnej (m.in. poprzez wprowadzenie specjalnego bonu finansowego, ubezpieczeń pielęgnacyjnych) oraz wsparcia ich rodzin.
10. Urzeczywistnienia w życiu publicznym i gospodarczym pełnego równouprawnienia i skuteczniejszej walki z przejawami wszelkiej dyskryminacji.
11. Rola związków zawodowych, organizacji pozarządowych, partnerstwa, dialogu.

 

Zachęcam do zapoznania się z całym programem.
Mam nadzieję, że zyska on szerokie poparcie i będzie realizowany w przyszłej kadencji Sejmu.

 

Anna Bańkowska
Przewodnicząca Zespołu Programowego do Spraw Społecznych SLD
Kontakt: Anna.Bankowska@sejm.pl

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna